Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ZAWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
za pośrednictwem Serwisu www.dietetykanienazarty.pl

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych zawieranych drogą elektroniczną za pośrednictwem www.dietetykanienazarty.pl dalej jako „Regulamin”, z uwzględnieniem: przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług”), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019.134 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych zawieranych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (definicja poniżej) w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dietetykanienazarty.pl prowadzonego przez:
  1. Wojciecha Matrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Wojciech Matras z siedzibą: ul. Parkowej 25C
   pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8863006490, REGON: 381364824,
  2. Arkadiusza Matrasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Arkadiusz Matras z siedzibą: ul. Parkowej 25C
   pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8982241783, REGON: 369646609,
  3. Leszka Racuta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Leszek Racut z siedzibą: ul. Parkowej 25C pok. 53-64,
   51-616 Wrocław, posiadający NIP 6711834429, REGON: 381364155,
  wszyscy działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25C pok.
  53-64, 51-616 Wrocław,, REGON: 382333151, NIP: 8982248070, telefon: 570349686, adres e-mail: szkolenia@dietetykanienazarty.pl, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000207922.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław, REGON: 382333151, NIP: 8982248070, adres e-mail: szkolenia@dietetykanienazarty.pl, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000207922, w imieniu której to spółka cywilnej działają wspólnicy:
   1. Wojciech Matras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Wojciech Matras z siedzibą: ul. Parkowej 25C
    pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8863006490, REGON: 381364824,
   2. Arkadiusz Matras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Arkadiusz Matras z siedzibą: ul. Parkowej 25C
    pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8982241783, REGON: 369646609,
   3. Leszek Racut prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Leszek Racut z siedzibą:  ul. Parkowej 25C
    pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadający NIP 6711834429, REGON: 381364155.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez stronę www.dietetykanienazarty.pl, akceptuje niniejszy Regulamin i dokonuje zakupu usługi w Serwisie.
  3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
  4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  5. Usługi – usługi dietetyczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych na zasadzie współpracy indywidualnej lub współpracy dla par przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez stronę www.dietetykanienazarty.pl
  6. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa, dostępna pod domeną internetową www.dietetykanienazarty.pl
  7. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumienie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  8. Konto Klienta – zbiór informacji i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach Serwisu Usługodawcy.
  9. Użytkownik – Klient uprawniony do korzystania z Serwisu, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie Użytkownikom pod adresem strony internetowej: www.dietetykanienazarty.pl/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku trwałym lub innym nośniku w każdej chwili.

§ 2.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu może  wiązać  się  z  ryzykiem.  Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu, który stanowi integralną cześć Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Użytkownika przesłane na adres e-mail: szkolenia@dietetykanienazarty.pl
  1. przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu;
  2. poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Pakietu/Abonamentu, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika);
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies. tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu.
 5. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 6. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. Pacjenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach działań Serwisu oferowana jest usługa tj. udział w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę („Usługa”).
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności oraz przesłania zgłoszenia.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mają charakter jednorazowy i polegają na umożliwieniu Klientowi udziału w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.
 5. Cena szkolenia obejmuje:
  1. uczestnictwo w szkoleniu,
  2. imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
  3. prezenty od partnerów szkolenia,
  4. materiały w formie elektronicznej przesyłane po zakończeniu kursu,
  5. catering.

§ 4.
Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018.1025 z późniejszymi zmianami).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien dokonać wyboru szkolenia na stronie www.dietetykanienazarty.pl i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie oraz Regulaminie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Serwisie dostępne są następujące formy płatności:
  1. Płatności elektroniczne przez zewnętrzny podmiot (https://www.przelewy24.pl)
  2. Przelewem: na konto Usługodawcy. Po zarezerwowaniu zamówionego Pakietu, Pacjent otrzymuje e-mailem numer rachunku bankowego na który należy dokonać płatności. Z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, Pakiet uznaje się za opłacony. W tytule płatności Pacjent powinien wskazać: Imię i Nazwisko oraz nazwę Pakietu.
 5. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Serwis skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 6. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: 21 1140 2004 0000 3202 7853 2865 w Banku mBank. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

§ 5.
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Usługodawcę

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Usługodawca uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Klientem lub Konsumentem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Usługodawcę telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej podmiot zgłaszający Uczestnika.

§ 6.
Rozpatrywanie reklamacji

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres szkolenia@dietetykanienazarty.pl z informacją w tytule wiadomości „Reklamacja” lub listownie na adres Usługodawcy, tj. Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA  ul. Parkowa 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację złożoną przez Klienta udzielając odpowiedzi w formie papierowej lub drogą mailową niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 4. Klient ma również możliwość skierowania sprawy do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Pacjentem, a Usługodawcą,
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
  4. sądu powszechnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu Usługodawca ma siedzibę. Pacjent może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 z późniejszymi zmianami).

§ 7.
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Pacjent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Klient zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8.
Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9.
Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 3. Informacje medyczne lub zdrowotne zamieszczone w Serwisie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, za wyjątkiem informacji określonych wyraźnie w Serwisie, jako pochodzących od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

§ 10.
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław, w imieniu której to spółki cywilnej działają wspólnicy:
  1. Wojciech Matras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Wojciech Matras z siedzibą: ul. Parkowa 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8863006490, REGON: 381364824,
  2. Arkadiusz Matras prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Arkadiusz Matras z siedzibą: ul. Parkowa 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadającego NIP 8982241783, REGON: 369646609,
  3. Leszek Racut prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dietetyka #NieNaŻarty Leszek Racut z siedzibą: ul. Parkowa 25C pok. 53-64, 51-616 Wrocław, posiadający NIP 6711834429, REGON: 381364155.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług składanych w Serwisie, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celu archiwizacji.
 3. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. pkt. b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. trenerom współpracującym z Administratorem Danych w zakresie realizacji Usługi,
  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem danych osobowych w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. dane dla celów marketingowych:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych,
   • do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Administrator danych osobowych nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

§ 11.
Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Serwisu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 5. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo do zaprzestania działania Serwisu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania działania Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu www.dietetykanienazarty.pl

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.dietetykanienazarty.pl Zagrożenie mogą wystąpić jedynie potencjalne, jednakże powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub też jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.dietetykanienazarty.pl. W przypadku skorzystania z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy dostępne na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty e-mail.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie otrzymane przez Usługodawcę od Klienta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy prawo o konsumentach.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
1. Adresat
Dietetyka # NieNaŻarty SPÓŁKA CYWILNA
ul. Parkowa 25C pok. 53-64,
51-616 Wrocław

szkolenia@dietetykanienazarty.pl

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.